โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล พร้อมด้วยพนักงานครูจัดพิธีต้อนรับคุณครูบุษบา บำรุงศิลป์

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดย ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี และดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล พร้อมด้วยพนักงานครูจัดพิธีต้อนรับคุณครูบุษบา บำรุงศิลป์ ที่ได้โอนย้ายมาจากโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

เว็บไซต์ทางการศึกษา