ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสุนทรวิมล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 045-25466-9
โทรสาร 045- 256559 Email : burupa-ubon@hotmail.com Website http://www.burapa.ac.th
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
    ระดับที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ